POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA EK-BUD II JAKUB ROSTANKOWSKI Z SIEDZIBĄ W CHOJNICACH
I. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jakub Rostankowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EK-BUD II Jakub Rostankowski z siedzibą w Chojnicach, ul. Bytowska 21, 89-600 Chojnice, NIP 555 189 84 94, REGON 771599971, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@ekbud.com.pl

II. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jako że nie zachodzą przesłanki obligujące do wyznaczenia IOD, określone w Artykule 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) mianowicie:

 • Administrator nie jest organem ani podmiotem publicznym;
 • główna działalność Administratora nie polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
 • główna działalność Administratora nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10.

Osobą odpowiedzialną u Administratora za ochronę danych osobowych aktualnie jest Jakub Rostankowski, który pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące 1 przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@ekbud.com.pl.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Aby dokonywać sprzedaży i świadczyć usługi zgodnie z zakresem działalności, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem, w szczególności:

 1. w celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. imię, nazwisko, adres fizyczny, b. adres e-mail, numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 2. w celu rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. imię i nazwisko, adres fizyczny, b. adres e-mail, numer telefonu, c. dane o transakcji / umowie / zamówieniu, d. adres budowy, e. adres do korespondencji — jeżeli następuje zwrot pieniędzy, f. numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 3. w celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. numer telefonu, b. numer transakcji / umowy / zamówienia, c. imię i nazwisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na 2 podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – jeżeli są Państwo zainteresowani formą kontaktu telefonicznego. Podanie numeru telefonu jest warunkiem koniecznym do zrealizowania kontaktu telefonicznego;
 4. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. imię i nazwisko, b. firma, c. adres zamieszkania lub adres siedziby, d. numer NIP lub PESEL, e. numer umowy / transakcji / zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa;
 5. w celu przechowywania zapytań Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, b. adres e-mail, c. dane do kalkulacji, podane przez klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes [w tym przypadku interesem przedsiębiorstwa jest umożliwienie zawarcia umowy przez określony czas bez konieczności powtarzania wyceny— może się zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z usługi podejmowane są po pewnym czasie od otrzymania wyceny].;
 6. w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. imię, nazwisko, adres fizyczny, b. adres e-mail, numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes [w tym przypadku interesem 3 przedsiębiorstwa jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO];
 7. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, b. adres zamieszkania (jeżeli został podany), c. numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), d. adres e-mail, e. IP, f. numer transakcji / zamówienia / umowy, g. inne dane , niezbędne do wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem przedsiębiorstwa jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
 8. w celu archiwalnym i dowodowym Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. imię i nazwisko (jeżeli zostało podane), b. adres zamieszkania(jeżeli został podany), c. numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany) d. adres e-mail, e. IP, f. numer transakcji / zamówienia / umowy, g. inne dane niezbędne do wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes [w tym przypadku interesem przedsiębiorstwa jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda];
 9. w celu analitycznym tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora, przetwarza on dane osobowe takie jak: a. data i godzina odwiedzin strony, 4 b. rodzaj systemu operacyjnego, c. przybliżona lokalizacja, d. rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, e. czas spędzony na stronie, f. odwiedzone podstrony, g. podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes [w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów i potencjalnych klientów na stronie internetowej];
 10. w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej Administrator przetwarza informacje tekstowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody [przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies].
 11. w celu administrowania stroną internetową Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. adres IP, b. data i czas serwera, c. informacje o przeglądarce internetowej, d. informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes [w tym przypadku interesem przedsiębiorstwa jest administrowanie stroną internetową];
 12. w celu zamieszczenia przez Państwa komentarza i opinii o usługach na portalu społecznościowym np. pod opublikowanym artykułem, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: a. imię lub nick, b. numer IP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody [w tym przypadku przyjmujemy, że 5 zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych].
IV. COOKIES
 1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy [np. Facebooka, Google’a].
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, między innymi: a. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; b. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach; c. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron; d. utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej; e. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak 6 wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.); f. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. piksele portali społecznościowych, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, Administrator musi korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 3. Wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie Administrator nie jest w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
 4. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w użytkowanym urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzycie Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, Administrator uprzedza, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
V. PRAWO WYCOFANIA ZGODY
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może być ona przez Państwa wycofana.
 2. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy: a. wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres biuro@ekbud.com.pl lub b. usunąć zamieszczony komentarz na portalu społecznościowym lub c. usunąć zamieszczoną na portalu społecznościowym opinię o usługach.
 3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, 7 jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
VI. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania ze świadczonych przez Administratora usług.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator, w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Państwa dane osobowe przekazywane mogą być doradcom; podmiotom świadczącym usługi prawne; podmiotom świadczącym usługi księgowo – podatkowe.
 2. Administrator może, na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu, być zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Administrator zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych jest analizowany bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby informacje nie zostały przekazane osobie nieuprawnionej.
IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres: a. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; b. gwarancji – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizowania uprawnień gwarancyjnych klienta, co do stosowanych produktów i technologii, c. 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń [długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie i od przepisów prawa określających okres przedawnienia]; d. 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy; e. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego, licząc od końca roku, w którym na podstawie danych dokonano rozliczenia; f. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; g. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych; h. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 3. Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych 9 osobowych. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
XI. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH
 1. Posiadają Państwo prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych; b. sprostowania danych osobowych; c. usunięcia danych osobowych; d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; f. przenoszenia danych osobowych.
 2. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego i w niektórych sytuacjach, zgodnie z prawem, Administrator może odmówić Państwu ich spełnienia.
 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Państwa szczególną sytuacją. Zgodnie z przepisami, Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że: a. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub b. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych lub w przypadku danych przetwarzanych z uwagi na ważny interes Administratora [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO] – z uwagi na wyjątkowe okoliczności. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania w tym celu.
 5. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez: wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres biuro@ekbud.com.pl
XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Wszelkich zmianach wprowadzane do niniejszej Polityki prywatności zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Administratora. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.